Národní obrození

19. února 2006 v 18:15 | ejnis |  Maturitní otázky z češtiny

5. a) NÁRODNÍ OBROZENÍ

konec 18. stol. - 1. pol. 19. stol.
(Vědecké proudy nár. obrození, jazykověda, historie)
- celonárodní hnutí, které počalo v poslední čtvrtině 18.století a skončilo revolučním rokem 1848
o formování novodobého českého národa
příčiny:
Josefínské reformy
zrušení Jezuitského řádu
povinná školní docházka - Marie Terezie
1781 - zrušení nevolnictví, toleranční patent - Josef II.
nositelé hnutí: česká buržoazie a inteligence (opora o venkovský lid ð zájmy dočasně
stejné) ð demokratický charakter hnutí
politické a sociální změny (urychleno NO):
v venkovské obyvatelstvo se mohlo odstěhovat do měst => přechod českého jazyka do měst
v Josef II. - ruší nevolnictví
- vydává toleranční patent (1781) - povolení i jiného náboženství => návrat
potomků emigrantů z doby po Bílé Hoře
- ruší náboženské řády a kláštery (zeslabení vlivu církve na školství)
- germanizace území Českého království (ve městech se česky nemluvilo)
periodizace národního obrození:
1. fáze - obranná (převážně vědci) - od 70. let 18. stol. do poč. 19. stol.
2. fáze - ofenzivní (rozvoj vědy a kultury - vědci a básníci)
- od poč. 19. stol. do konce 20. let 19. stol.
3. fáze - vrcholné období (do r. 1848) - u nás splývá s romantismem
1. fáze národního obrození:
- cíl: čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk(vzor - čeština veleslavínská),
a) jazykověda:
Josef Dobrovský
- narodil se v Ďarmotech u Rábu (v Uhrách)
- kněz, vychovatel, vědec
- kněžské povolání nevykonával, stal se vychovatelem v rodině hraběte Nostice a věnoval se
vědecké práci
- psal německy a latinsky, ale cítil česky (česky napsal až koncem života několik statí)
- zakladatel slavistiky - tvrdí, že Slovani jsou jeden národ a jednotlivé řeči jsou pouze nářečí
Dílo (v oblasti):
a) jazykovědy:
Podrobná mluvnice češtiny
ü 1. vědecká mluvnice, návaznost na humanistickou češtinu Kralické bible
ü navrhl tzv. (analogickou opravu) pravopisu (platí dodnes)
b) slovníkářství:
Německo - český slovník (2dílný)
c) literární historie:
Dějiny české řeči a literatury
d) slavistiky (vědy o slovanských národech):
Základy jazyka staroslověnského
ü 1. vědecká mluvnice staroslověnštiny, jazyka našich prvních literárních památek
b) historie:
vznik:
(1774) - Královská česká společnost nauk
(1818) - České muzeum
(1831) - Matice česká
c) počátky novinářství:
Václav Matěj Kramerius
- je hl. představitelem myšlenky výchovy přes knihu
Česká expedice (r. 1791) - kulturní centrum, nakladatelský a knihkupecký podnik, který
vydával starší české knihy
- byl zároveň vydavatelem novin - Krameriusovy C. K. Pražské poštovské noviny
d) počátky novočeského básnictví:
Václav Thám
- věnoval se divadlu
Básně v řeči vázané (1785) - almanach (sborník)
- vlastenecké básně, nízká umělecká hodnota
e) počátky obrozeneckého divadla:
- působivost mluveného slova
úkol:
o zajistit pravidelné české představení
o vychovat české herce
o vytvořit české hry
o vliv na národní uvědomování lidu
první scény:
ü v Kotcích (koncem 18. století)
ü ve Stavovském divadle (od r. 1783) - česky se hrálo jen výjimečně
(Nosticovo → Stavovské → Tylovo → Stavovské divadlo)
ü Bouda (1786 - 1789) na Koňském trhu (Václavské náměstí)
repertoár Boudy:
ü překlady klasiků (Moliére, Shakespeare, Schiller)
ü veselohry
ü vlastenecké hry (Václav Thám, Břetislav a Jitka)
pokračovatelé:
Václav Kliment Klicpera (1792 - 1859)
- autor veseloher, např. Rohovín čtverrohý, Divotvorný klobouk, Hadrian z Římsu, Zlý
jelen; kritika špatných lidových vlastností
2. fáze národního obrození
- 1800 - 1820
- rozvoj básnického i odborného jazyka
- propagace slovanství
- národně osvobozenecké hnutí v Evropě
- cíle: výchovně vlastenecké
- rozšíření češtiny do školství a úřadů
a) literatura vědecká:
Josef Jungmann
- jazykovědec, historik, překladatel, básník, propagátor češtiny
- působil na gymnáziích
Dílo (v oblasti):
a) jazykovědy:
- shromáždil a rozšířil slovní zásobu jazyka ð Slovník česko-německý
ü 5dílný (120000 slov), čerpal:
o vytvářel novotvary (rostlina, nerost, ozvěna, kyselina, dusík, čtverec ap.)
ü důkaz, že čeština je jazyk stejně dokonalý jako němčina
b) literární historie a teorie:
Slovesnost
ü učebnice literární teorie + čítanka (pro gymnázia)
Historie literatury české
ü přehledné dějiny české literatury, knihopis (=soupis literárních památek od nejstarších dob po současnost)
ü periodizace vývoje literatury (oddíly s výkladovou statí) = obraz bohatství české
literatury
c) překlady:
ü důkaz schopnosti češtiny vyjádřit i nejnáročnější myšlenky světové literatury
Pavel Josef Šafařík
(1795 - 1861)
- působil jako profesor na selském gymnáziu v Novém Sadu, pocházel však ze Slovenska -
Kobeliarovo
- zakladatel slavistiky = věda o Slovanech (pokračovatel Dobrovského)
Slovanské starožitnosti - základní dílo slovanské archeologie
Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích
ü rozsáhlé dílo
František Palacký
- politik, řečník, teoretik literatury, organizátor vědeckého a kulturního života
Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě
ü nejprve v němčině, později i česky
ü zahrnuje období od nejstarších českých dějin do r. 1526 (nástup Habsburků na český trůn)
ü 5 dílů, vyzdvihuje husitství
ü pokládal základní kámen Národního divadla, otec národa
b) literatura umělecká:
Jan Kollár
(1793 - 1852)
- narodil se na středním Slovensku, teoretik, evangelický kněz
- později odešel do Jeny
- myšlenka slovanské vzájemnosti
- láska k Míně (Friderika Wilhelmina Schmidtová)
Slávy dcera (1824)
o rozsáhlá skladba
o motiv putování po slovanských zemích
o Mína je symbolem budoucího slovanstva (= alegorická představa)
o Skladba obsahuje Předzpěv (téma: záhuba Polabských Slovanů a žal nad jejich zánikem, slovanská vzájemnost, odsouzení germanizace, víra v slavnou budoucnost Slovanstva, humanismus) a 5 zpěvů (původně 3), nazvaných podle řek protékajících slovanským územím: Sála, Labe, Dunaj; pak Léthé (slovanské nebe) a Acheron
(slovanské peklo), kde ale Slovani už nežijí
František Ladislav Čelakovský
(1799 - 1852)
- narodil se ve Strakonicích jako syn tesaře
- studoval v Českých Budějovicích, ale byl vyloučen, protože četl Husovu Postilu
- redaktorem Pražských novin
- nastoupil jako profesor slavistiky ve Wroclawi a na sklonku života se vrátil do Prahy
- sběratel ÚLS
sběratel: slovanské lidové tvorby: Slovanské národní písně
básník:
- ohlasová poezie = poezie, která má vypadat jako lidová
Ohlas písní ruských
- Rusko je vzorem a nadějí pro český národ
b. Ilja Muromec (ruský národní hrdina v boji proti Turkům)
- v této sbírce se objevují hrdinské zpěvy (obdoba bylin) a lyrické básně, které zobrazují život
ruského národa, převažuje epika - rozsáhlé básně
Ohlas písní českých
- převaha lyriky nad epikou
- velmi často se objevují satirické básně, krátké
- objevuje se první česká balada Toman a lesní panna
Pocestný - alegorická báseň
RUKOPISY:
- na počátku 19. století velmi těžce nesli někteří vlastenci, že v naší literatuře chybí národní
hrdinská poezie
- počátkem 19. století se objevily dva sborníky větších básnických skladeb
Rukopis královédvorský
- byl nalezen ve Dvoře Králové a měl pocházet ze 13. století a obsahoval oslavné básně
vítězů bojů nad nepřáteli
- tento rukopis byl přijat velmi kladně hlavně kvůli vlastenectví (později se prokázalo, že se
jedná o podvrh)
Rukopis zelenohorský
- měl být napsán přibližně v 9. století a obsahoval zlomek básně o staročeském sněmu a
skladbu Libušin soud
- za autory obou rukopisů byli považováni Václav Hanka a Josef Linda
a) záporný význam - idealizace nejslavnějších českých dějin
b) kladný význam - vznik významných uměleckých děl
- hudba - Bedřich Smetana - Libuše
- obrazy a sochy - Mánes, Aleš, Myslbek
- odpůrci pravosti: Dobrovský × Jungmann, Zeyer
3. fáze národního obrození
- doba mezi dvěma revolucemi: 1830 a 1848 (odpor k útisku, absolutismu)
- vznik 1. politického obrozeneckého programu (Palacký)
- radikálové (Sabina, Frič) a liberálové (F. Palacký, K. Havlíček)
- v literatuře:
§ spjatost s národním obrozením (J. K. Tyl, K. J. Erben)
§ romantismus (K. H. Mácha)
- rozkvět divadla, publicistiky, poezie, satiry, venkovské prózy
Josef Kajetán Tyl
(1808 - 1856)
- narodil se v Kutné Hoře
- tvůrce českého dramatu, členem kočovné divadelní společnosti
- novinář a redaktor: Květy, Sedlské noviny
- organizátor českého společenského života: bály, besedy, recitace
- herec, dramatik a povídkář:
v dramata:
ü ze současného života (Pražský flamendr, Paličova dcera,fraška se zpěvy Fidlovačka aj.
ü historické hry: Jan Hus, Kutnohorští havíři, Jan Žižka aj.
ü dramatické báchorky (Strakonický dudák, Jiříkovo vidění aj.)
ü adaptace (Paní Marjánka, matka pluku)
Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
· fraška s písněmi
· píseň Kde domov můj (zpívá slepý houslista Mareš) - melodie Františka Škroupa
- historické hry: vznikly kolem r. 1848, jsou historické jen svými tématy, ale vyjadřují ideály
let 1847 - 48
- dramatické báchorky s pohádkovými motivy
Strakonický dudák
- dějové schéma: láska Dorotky a Švandy, překážky, Švandova cesta do světa za penězi,návrat
- postavy a dvojí svět:
Ø české lidové postavy (typy kladné):
Kalafuna - český muzikant, houslista, vlastenec; obětavost, touha po domově
Kordula - starostlivá, pečlivá máma; svárlivá, ale dobrosrdečná
Dorotka - dcera hajného Trnky; moudrá, obětavá, věrná, statečná
Ø cizí svět:
Vocilka - typ zcela záporný; zběhlý student, prospěchář, příživník, zbabělec; tzv.
"světový Čech" (bez vztahu k vlasti) ð nebezpečí odrodilství; podobně i voják Šavlička
pohádkové postavy
Ø svět víl:
- neskutečné postavy, např. Rosova (Švandova matka)
- spojitost se světem skutečným (Švandovy očarované dudy), zosobněna česká
příroda (matka - ochránkyně, vlast)
Ø ústřední postavy Švanda:
Vlastnosti dobré (podnikavost, dobrosrdečnost), ale i špatné - vyplývající z mládí a nezkušenosti (přílišná touha po penězích, důvěřivost, lehkomyslnost; podléhá cizím vlivům, kolísá ve vztahu k Dorotce); jeho charakter se během hry vyvíjí
k dobrému (pracovitost, národní hrdost).
- záměr:
o oslava českého lidu - síly, lásky, obětavosti, vlastenectví
o varování před odrodilstvím, před přílišnou touhou po penězích
Karel Jaromír Erben
- přítel Palackého
- novinář: Pražské noviny
- sběratel: lidové slovesnosti (pokračovatel Čelakovského)
o českých národních písní: Prostonárodní české písně a říkadla
o pohádek: (např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska)
- básník:
sbírka Kytice (1853)
- české báje, obraz dávných lidových představ a názorů na život
- většinou formou klasické balady
1) základní motivy:
ü boj člověka s přírodou, s nadpřirozenými silami (bezmocnost)
ü základní vztahy mezi lidmi (jejich narušení ð konflikt)
ü v popředí motiv mateřské lásky
ü vina ð trest (často neúměrný, krutý)
2) kompozice sbírky:
ü způsob trestu:
1. oko za oko, zub za zub - Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat
2. křesťanské odpuštění - Svatební košile, Poklad, Záhořovo lože
ü 13 básní, vzájemný vztah:
o Kytice - závěrečná Věštkyně (motiv národního smutku i naděje; matka-vlast)
o Poklad - Dceřina kletba (mateřská vina)
o Polednice - Vodník (nepřátelské nadpřirozené bytosti)
o Zlatý kolovrat - Záhořovo lože(motiv dobra a zla,legendárnost,pohádkovost)
o Štědrý den - tajemná roční období, zvyky, obyčeje, pověry
Karel Sabina
(1813 - 1877)
- přítel Máchův
- básník - romantické verše
- prozaik - román Oživené hroby - autobiografické prvky, vězeňský deník
- libretista - libreta k Smetanovým operám Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta
- literární historik - studie o obrozenecké literatuře
- politik a novinář - v r. 1848 krajně levicové stanovisko, vězeň, po propuštění ve službách
tajné policie
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Rrrrrr Rrrrrr | 23. října 2006 v 12:34 | Reagovat

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

2 uboha studentka uboha studentka | 10. ledna 2007 v 9:37 | Reagovat

skvely-----lepsi nez nekolika hodinovej prednes naseho nedokonaleho profesora ceskeho jazyka...blllaaaaah....

3 witamin witamin | E-mail | Web | 18. ledna 2007 v 8:35 | Reagovat

kekelovina hnusná neprehledny jako kentus 100%

4 lukasz lukasz | 21. ledna 2007 v 16:44 | Reagovat

hnus....

5 zuizuizui zuizuizui | 8. února 2007 v 11:25 | Reagovat

je to celkem dobrý

6 Adush Adush | Web | 28. února 2007 v 16:43 | Reagovat

mas to dobry neco jsem pouzila na ukol z dejaku diky

7 WTF WTF | 7. března 2007 v 8:44 | Reagovat

OMG co to tu placas !!!!! take hovadiny !!! Mne asi jebne  :-!  Se z vas asi poseru (_!_) :-! DEMENTICi :-! :-D xD

8 anonym anonym | 15. března 2007 v 16:20 | Reagovat

(_!_)

9 er er | 10. května 2007 v 13:13 | Reagovat

napiču zkerať to kdo se to má uit stačí všechny maturitní otázky na formátA4 víc nepotřebuju

10 Andran... Andran... | 7. října 2007 v 21:29 | Reagovat

Je to super,, dík...  A na ty pitomce jako je

" er " tak at si to udelaji sami a ne, ze si to opisi a pak to znehodnoti.

11 ioo ioo | 15. října 2007 v 15:19 | Reagovat

vsichni jste vymazanci a kdybych potkal era tak bych ho nakopal do prdele!!!

12 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

13 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

14 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

15 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

16 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

17 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

18 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

19 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

20 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

21 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

22 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

23 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

24 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

25 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

26 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

27 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

28 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

29 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

30 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

31 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

32 Kiki Kiki | 8. ledna 2008 v 14:30 | Reagovat

a nekteri umite jen kritizovat a nic jinyho. Bych chtela videt, jak to delate sami nekde z ucebnice(treba nekdy neprehledne)

Nechapu ty tupce, kteri prijdou na neci blog a zacnou psat jen hovadiny.

33 scorpion scorpion | 15. ledna 2008 v 20:43 | Reagovat

máš to tu super,zrovna tohle sem potřeboval do hudebky

34 *JOKINGLY*:D *JOKINGLY*:D | 20. ledna 2008 v 21:32 | Reagovat

hey tyo je to dobry,teď už z toho aspoň něco vim........:D:D:Ddikecc:D

35 Petan Petan | 30. ledna 2008 v 17:53 | Reagovat

je to super hrozně mi to pomohlo na literku

díky got blog!!!! :-)

36 Petr Petr | 23. února 2008 v 23:46 | Reagovat

Máš do super.

Kiki: Já s tebou naprosto souhlasím, ale tolikrát si to sem snad psát nemusela. :-)

37 Petr Petr | 23. února 2008 v 23:47 | Reagovat

Máš to super.

Kiki: Já s tebou naprosto souhlasím, ale tolikrát si to sem snad psát nemusela. :-)

38 Petr Petr | 23. února 2008 v 23:47 | Reagovat

Pardon, taky sem to nechtěl psát dvakrát. :-)

39 Zuzaka Zuzaka | 18. ledna 2009 v 16:22 | Reagovat

a je to dost nepřehledný

40 Máťa Máťa | 15. dubna 2009 v 17:02 | Reagovat

super děkuju moc za pomoc

41 radek radek | E-mail | 19. ledna 2010 v 7:54 | Reagovat

naprosto souhlasím s Kiki...
jinak Kiki...jak se vede??;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama